สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สารจากขนส่งจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ติดต่อสำนักงานขนส่ง
 
สาขาอำเภอนางรอง
สาขาอำเภพุทไธสง
สาขาอำเภอประโคนชัย
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

 
ผู้บริหาร
 
 
นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์
ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 
   
 
 นางสาวนภัสวรรณ คงแจ้งพะเนาว์  นายธีรนัย  นพตลุง
นางสุวคนธ์  นิลศิริ
 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
 
   
นายสมศักดิ์  อังคประเสริฐกุล
   นายสมเกียรติ เสทือนวงษ์
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ   หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
     
นางกาญจนา  แดงธรรมชาติ  นายอนุชิต  โคมารัมย์ นายเรวัฒน์ จักกายวรรธนะ
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขานางรอง หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาพุทไธสง หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาประโคนชัย