สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สารจากขนส่งจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ติดต่อสำนักงานขนส่ง
 
สาขาอำเภอนางรอง
สาขาอำเภพุทไธสง
สาขาอำเภอประโคนชัย
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

 

       มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถและใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 

      เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับอาวุโส จำนวน 37 จังหวัด ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การต่ออายุ การเปลี่ยนประเภทรถ การออกใบแทน การแก้ไขรายการ การย้าย การอายัด ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ การอบรม ทดสอบ และวัดผลผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ในสำนักงานขนส่งจังหวัด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ พิจารณาแก้ไขปัญหาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านใบอนุญาตฯ สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา และงานอื่นที่รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความยุ่งยากเป็นพิเศษ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับอาวุโส

 

      เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับชำนาญงาน จำนวน 38 จังหวัด ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การต่ออายุ การเปลี่ยนประเภทรถ การออกใบแทน การแก้ไขรายการ การย้าย การอายัด ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ การอบรม ทดสอบ และวัดผลผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ในสำนักงานขนส่งจังหวัด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ พิจารณาแก้ไขปัญหาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านใบอนุญาตฯ สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา และงานอื่นที่รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความยุ่งยากมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับชำนาญงาน

 

      เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับชำนาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การต่ออายุ การเปลี่ยนประเภท การออกใบแทน การแก้ไข รายการ การย้าย การอายัด ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอบรม ทดสอบ และวัดผลผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ในสำนักงานขนส่งจังหวัด ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความยุ่งยากมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสูง จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับชำนาญงาน

 

      เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับคำขอการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ และวัดผล การต่ออายุใบอนุญาต การเปลี่ยนประเภท การออกใบแทน การแก้ไขรายการ การย้ายใบอนุญาตผู้ประจำรถ ใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อน รวมทั้งการจัดพิมพ์ จ่ายใบอนุญาต และการเก็บค้นเรื่อง และงานอื่นที่รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานเบื้องต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน