สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สารจากขนส่งจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ติดต่อสำนักงานขนส่ง
 
สาขาอำเภอนางรอง
สาขาอำเภพุทไธสง
สาขาอำเภอประโคนชัย
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 

ฝ่ายตรวจสภาพรถ

          มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบรถ การตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ การอนุญาต และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน การให้ความเห็นชอบผู้ตรวจ ติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์รถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

          นายช่างตรวจสภาพรถ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรถ ตรวจสภาพรถ และพิจารณาตัดสินหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พิจารณาคำขอตรวจสภาพรถนอกสถานที่หรือนอกเวลาราชการ ควบคุมดูแลสถานที่และเครื่องมือตรวจสภาพรถ รวมทั้งต้องประเมินราคารถเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีอากรจากการโอนกรรมสิทธิ์รถ ดำเนินการด้านสถานตรวจสภาพรถเอกชน การขอเป็นผู้ตรวจ ติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำพิจารณาแก้ไขปัญหา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่มีคุณภาพและปริมาณงานสูง มีความยุ่งยากมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสูง จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

        

          นายช่างตรวจสภาพรถระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรถ ตรวจสภาพรถ และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนลักษณะรถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถหรือส่วนควบของรถ ตรวจสอบหรือตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเกี่ยวกับความถูกต้องของรถในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ พิจารณาคำขอตรวจสภาพรถนอกสถานที่หรือนอกเวลาราชการ จัดทำประวัติและรายงานสถิติการตรวจสภาพรถ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจสภาพรถ รวมทั้งต้องประเมินราคารถเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีอากรจากการโอนกรรมสิทธิ์รถ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานเบื้องต้นที่ค่อนข้างยาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้การตรวจสภาพรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจสภาพรถเป็นไปโดยถูกต้องและถูกวิธี จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน