สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สารจากขนส่งจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ติดต่อสำนักงานขนส่ง
 
สาขาอำเภอนางรอง
สาขาอำเภพุทไธสง
สาขาอำเภอประโคนชัย
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

งานบริหารงานทั่วไป
 

งานบริหารงานทั่วไป

 

          ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง ระดับชำนาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่  งานการเงินและบัญชี งานธุรการทั่วไปและช่วยงานส่งเสริม  สวัสดิภาพการขนส่ง และงานตรวจการของสำนักงานขนส่งจังหวัดและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

          ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณของสำนักงานฯ บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ บันทึกรายการขั้นปลายในบัญชีแยกประเภททั่วไป ปิดบัญชีประจำวันและประจำเดือน จัดทำรายงานการเงินและบัญชีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณ การรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน การนำส่งเงิน การนำเงินฝากธนาคาร การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสำนักงาน จัดทำฎีกาเบิกเงินจากคลัง  ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน จ่ายเงินตามฎีกา จัดทำรายรับ จ่ายประจำวัน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จัดทำงบเดือนรายจ่าย รวมทั้งรับผิดชอบธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ การพัสดุของสำนักงาน การรับชำระภาษีทางไปรษณีย์ การดำเนินการด้านทะเบียนรถราชการ ช่วยงานตรวจการ  งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง  รวบรวมและจัดเก็บระเบียบและแนวทางปฏิบัติทางด้านการเงินและบัญชี  ตลอดจนให้คำแนะนำระเบียบและแนวทางปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา และงานอื่นที่รับมอบหมาย

 

          ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณของสำนักงานฯ เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จัดทำฎีกาเบิกเงินจากคลัง  ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน จ่ายเงินตามฎีกา  จัดทำงบเดือนรายจ่าย บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ บันทึกรายการขั้นปลายในบัญชีแยกประเภททั่วไป  ปิดบัญชีประจำวันและประจำเดือน จัดทำรายงานการเงินและบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  รวมทั้งการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน จัดทำใบส่งเงินบันทึกรายการในบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ รวมทั้งรับผิดชอบงานธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ การพัสดุของสำนักงาน การรับชำระภาษีทางไปรษณีย์  และงานอื่นที่รับมอบหมาย