สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สารจากขนส่งจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ติดต่อสำนักงานขนส่ง
 
สาขาอำเภอนางรอง
สาขาอำเภพุทไธสง
สาขาอำเภอประโคนชัย
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
 นางสาวนภัสวรรณ คงแจ้งพะเนาว์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  
     
นางวิลาวัลย์ อินทร์ประสิทธิ์ 
   นางสาวแพรภัทร แผ่นกระโทก  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   
นางสาววรรณภา มารรัมย์ 
นายสุเทพ ไชยเจริญ    นายธนิตพงษ์ ไชยวชิระกัมพล
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กปถ.) พนักงานขับรถยนต์   พนักงานบริการ
 
   
   จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ นวดกลาง  
   ผู้ช่วยบุคลากร (อบจ.)