สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สารจากขนส่งจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ติดต่อสำนักงานขนส่ง
 
สาขาอำเภอนางรอง
สาขาอำเภพุทไธสง
สาขาอำเภอประโคนชัย
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

1กลุ่มวิชาการขนส่ง
 
 
 นายธีรนัย นพตลุง
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
 
 นางพันธิตรา ไทยเจียม นางสาวเกศจิรพัชร อยู่ยืนยงรติกร นางสาววริสรา  สนเคหงษ์
 นักวิชาการขนส่งชำนาญการ  นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ นักวิชาการขนส่งปฎิบัติการ 
 
 นางสาวผาณิต ไกรศรีวรรธนะ
นางสาวอริศรา แสนพันนา
 นายณัฐกิตติ์ สนุกล้ำ
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 

 นางสาวสุภาภรณ์ วิรัตย์ชัย 
นายทศพล สัมฤทธิ์ 
นายกฤษธิพงษ์ พรมเสนนา 
 เจ้าหน้าที่ขนส่ง (1584)
 เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 

นายเอกลักษณ์ ผึ้งประสพ
นายปรีชา ดีมาก 
นายพิสิษฐ์ ปลั่งสมบัติ
เจ้าหน้าที่ขนส่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่งนายสุรชาติ ประพฤตินอก  
นายกฤษณชัย มูลศรีสุข 
นายประทีป บุญมาก
  เจ้าหน้าที่ขนส่ง พนักงานขับรถ  พนักงานขับรถ
       
นายสมพงษ์ หลอมทอง
นายทวีพร  วิชิตรัมย์
   
 พนักงานขับรถ  พนักงานขับรถโมบาย
   


นายพรเทพ  หมื่นสมฤทธิ์
นายคณาธิป  ปะลุวันรัมย์ นายภาณุพงษ์  สง่าดี
ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานระบบ GPS ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานระบบ GPS ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานระบบ GPS