สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สารจากขนส่งจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ติดต่อสำนักงานขนส่ง
 
สาขาอำเภอนางรอง
สาขาอำเภพุทไธสง
สาขาอำเภอประโคนชัย
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

2ฝ่ายทะเบียนรถ
 
 
นางสุวคนธ์ นิลศิริ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
   
 นายบุญธรรม มุ่งดี นางพวงเพชร เพชรเลิศ  นางพจมาน ธนาริยกุล  
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน   เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน   เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน  
     
 นางวารุณี ไชยเจริญ นางสาวสิริประไพ วิทยาไกรเลิศ  นางสมพิศ แฉล้มชาติ 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 
 

 นางสาววันนา ปรุดรัมย์  นางสาวผกาวดี ตุติคลี  นางสาวคัคนนันท์ พวงสวัสดิ์  
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล