สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สารจากขนส่งจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ติดต่อสำนักงานขนส่ง
 
สาขาอำเภอนางรอง
สาขาอำเภพุทไธสง
สาขาอำเภอประโคนชัย
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

3ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 

 
 นายสมศักดิ์ อังคประเสริฐกุล
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
     
 นางพัทธนันท์ สุวรรณศร
 นายชาญณรงค์ ไทยเจียม   นางสาวนิตยา สมอทอง 
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
   
 
นางสาวกุมาริกา ดีเสมอ    นายอานุภาพ เริ่มต้น 
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล